Juhtkond

Vastavalt ASi Harju Elekter põhikirjale valib ja kinnitab aktsionäride üldkoosolek ettevõtte nõukogu. Viieliikmeline nõukogu sai heakskiidu ettevõtte 2012. aasta üldkoosolekult, kes kinnitas koosseisu järgmiseks viieks aastaks.

2014.a toimus aktsiaseltsi nõukogus muudatus. Nõukogu liige Madis Talgre esitas 16.4.2014.a tagasiastumise avalduse ning 8.5.2014.a aktsionäride üldkoosolek valis uueks nõukogu liikmeks Aare Kirsme. 2014.a aktsionäride üldkoosoleku  järgselt on ASi Harju Elekter nõukogu 5-liikmeline koosseis järgmine: nõukogu esimees Endel Palla on töötanud ASis Harju Elekter 1969. aastast alates, sh 1985-1999 peadirektorina/juhatuse esimehena; alates 1999. aastast täidab ta ühtlasi Kontserni arendusdirektori ülesandeid. Ain Kabal on advokaadibüroo Hansa Law Offices õigusnõunik, kogenud jurist, kes on nõustanud Kontserni ettevõtteid juriidilistes küsimustes üle 10 aasta. Alates 2007. aastast on nõukogu liige Andres Toome (OÜ Tradematic juhataja), kes täiendab nõukogu kompetentse oma pikaajalise investeerimisalase kogemusega. 2012. aastal valiti nõukogu liikmeks Triinu Tombak, et kaasata nõukogusse veelgi finantsalaste teadmiste ja kogemustega inimesi. Aare Kirsme on ASi Harju KEK nõukogu esimees, kes esindab ettevõtte suurima aktsionäri huve (seisuga 31.12.2015 omas AS Harju KEK 31% ettevõtte aktsiakapitalist). Nõukogu viiest liikmest kaks  - Triinu Tombak ja Andres Toome - on sõltumatud liikmed.

Nõukogu koosolekud toimuvad reeglina täiskoosseisus. Nõukogu pädevuses on aktsiaseltsile juhatuse esimehe valimine ning tema ettepanekul juhatuse liikmete ametisse nimetamine.
 
2010. aasta juunis moodustas aktsiaseltsi nõukogu seoses audiitortegevuse seadusest tuleneva kohustusega ettevõttes auditikomitee. 2012. aastal kinnitati auditikomitee liikmeteks nõukogu liikmed Triinu Tombak ja Andres Toome (esimees).
 

ASi Harju Elekter nõukogu otsustas oma 26.10.2016 toimunud korralisel koosolekul laiendada äriühingu juhatuse koosseisu kolme liikmeni. Senine aktsiaseltsi juhataja Andres Allikmäe nimetati juhatuse esimeheks ning ta jätkab 5.5.2014 sõlmitud ametilepingu ja volituste alusel. Lisaks nimetati juhatuse liikmeteks ASi Harju Elekter kontserni finantsjuht Tiit Atso ning kinnisvara ja energeetikateenistuse juht Aron Kuhi-Thalfeldt. Uute juhatuse liikmete volitused algasid 1.11.2016 ja lõpevad 31.10.2019.

Juhatuse pädevus ja volitused on reguleeritud äriseadustikuga ja ära toodud ettevõtte põhikirjas, muid erisusi või kokkuleppeid ei esine. Juhatuse liikmete tasu suurus on määratud juhatuse liikme lepinguga ja ei kuulu poolte kokkuleppel avalikustamisele. Juhatuse esimees vastutab äritegevuse korraldamise eest Kontserni tasemel täites ühtlasi ka tegevdirektori tööülesandeid. Kontserni finantsjuht ning kinnisvara ja energeetikateenistuse juht vastutavad oma valdkonna juhtimise eest Kontserni tasemel. Juhatuse liikmed osalevad Kontserni tütarettevõtete juht- ja kontrollorganite töös. Väljaspool Eestit tegutsevates äriühingutes tagab äritavade järgimise kohalik juhtkond.

Nõukogu ja juhatuse liikmete teenistuslepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel ei teki Kontsernil suuremat hüvitise maksmise kohustust, kui seadusega ette nähtud. Juhatuse esimehel on õigus saada lahkumishüvitist kuni 10 kuu ulatuses ja teistel juhatuse liikmetel kuni 4 kuu juhatuse liikme tasu ulatuses.