e-Magazine, Winter • 1/2017 (swe)


Vinter 2017 harjuelekter.ee
 
  Harju Elekter bjuder in till mässor
  Harju Elekter Elektrotehnika har fått stora beställningar
  Harju Elekter har samordnat plåtbearbetningen
  Harju Elekter – Tillverkare som utvecklar industrifastigheter
 
      
 
Ärade kunder, samarbetspartners, kollegor!

Året 2016 kommer vi inom Harju Elekter Grupp att minnas för våra modiga förändringar och satsningar på utveckling med tanke på framtida samarbete. Vi har slagit samman och förstärkt vår plåtproduktionskapacitet och vi har lyckats ingå nya och omfattande avtal. För att på bästa sätt tillfredsställa våra kunders krav och önskemål har vi ändrat och ändrar fortfarande vår verkställande organisation och har fokuserat på utvecklingen av våra fabriker, resurser och investeringar.

Under 2017 kommer Harju Elekter Grupp att fortsätta satsningarna på det som påbörjades föregående år samtatt koncentrera sig på att fullgöra nya avtal såväl som att ytterligare stärka vår kapacitet vad gäller produktion, utveckling och personal.

Andres Allikmäe
CEO
Harju Elekter Group

Vi har som mål att dela med oss av väsentliga nyheter och information till er och att visa upp oss på olika mässor i såväl Finland som Sverige. Vi vill vara så öppna som möjligt, lyssna på våra kunder och samarbetspartners, vara steget före i fråga om förväntningar och investera i en hållbar framtid. Jag hoppas att ni i detta e-Magazin från Harju Elekter Grupphittar både mycket intressant läsning och får nya idéer.

Jag önskar er alla ett framgångsrikt och fröjdefullt år 2017.

  
 
  
  
Harju Elekter bjuder in till mässor
  

2017 är för Harju Elekter ännu en gång ett år med viktiga branschmässor. Årets största mässor, där Harju Elekter deltar med en egen monter, är mässan Verkosto i Tammerfors i januari och Elfack i Göteborg i maj. Båda mässorna arrangeras vartannat år och besöks av branschfolk från alla de nordiska länderna.

Verkosto -mässan går av stapeln redan den 25-26 januari och är årets viktigaste mässa inom energidistributionssektorn i Finland. Koncernen Harju Elekters produkturval presenteras i en gemensam monter av dotterbolagen Satmatic Oy:s, Finnkumu Oy:s och Harju Elekter Elektrotehnika AS:s säljare och ingenjörer. Harju Elekter Grupp har monter A 828.

Satmatic Oy presenterar på mässan  bl.a. lågspännings- och produktionsautomationslösningar, lösningar för föruppvärmning av bilar och laddning av elbilar samt lösningar med anknytning till solenergi och smarta elnät.

Finnkumu Oy presenterar den här gången en komplett transformatorstation som lämpar sig för  smarta elnät. Transformatorstationens luftisolerade mellanspänningsställverk är bestyckat med vakuumbrytare. För att möjliggöra fjärrkontroll är brytarna försedda med motordon och transformatorstationen försedd med RTU -utrustning.

Harju Elekter Elektrotehnika AS presenterar en av sina senaste produktnyheter – en  för den finska marknaden speciellt utvecklad utomhusbetjänad transformatorstation i plåt avsedd för en transformator med en effekt på max 315kVA. Denna nya transformatorstation har redan har fått ett mycket varmt mottagande från de största elnätsföretagen i Finland.

Närmare information om mässan: http://www.verkostomessut.fi/
Fritt inträde: http://ilmoittaudu.tampereenmessut.fi/ilmoittautuminen/index.tmpl?lid=168

Elfack 2017 går av stapeln den 9-12 maj i Göteborg och är den största specialmässan för energidistributionssektorn i Norden. I mässan deltar de flesta av de största aktörerna, som under 4 dagar presenterar sina produkter och tjänster för mer än 25 000 besökare. Harju Elekter -koncernens produkturval presenteras av Harju Elekter Elektrotehnika AS :s försäljningspersonal och ingenjörer.

Harju Elekter Elektrotehnika AS presenterar lösningar som utvecklats för energidistributionssektorn. I montern presenteras en specifikt för de svenska eldistributionsnäten nyutvecklad inomhusbetjänad transformatorstation i betong. Harju Elekter har monter A01:42.

Närmare information om mässan: https://elfack.com/
Fritt inträde: https://elfack.com/for-besokare/entrekort/

  
  
Harju Elekter Elektrotehnika har fått stora beställningar
  
Under de senaste åren har HE Elektrotehnika fokuserat på exportmarknaderna och samarbete med företag i Östersjöregionen. Man har jobbat med att klarlägga kundernas behov och förväntningar samt med utveckling av anpassade produkter för exportmarknaderna. Företagets produktportfölj har kompletterats med ett flertal nya lösningar såsom en utomhusbetjänad transformatorstation i plåt, HEKA 1VM315, och en inomhusbetjänad transformatorstationen i plåt, HEKA 1SM1000.

Bådauppfyller standarden SFS6001. Samarbetet med kända specialistföretag i olika branscher har fått ny fart.
Året 2016 har varit ett genombrottsår för Harju Elekter. Noterbart är några omfattande leveransavtal med elnätsföretag i Finland samt en beställning på nästan 100 st specialtransformatorstationer till hamnanläggningar i USA.

För att möta utmaningen med alla avtal och beställningar har vi sett över våra tillverkningsprocesser och vi expanderar nu våra produktionslokaler. Målet är att fokusera på de egna verksamhetsområdena och hitta lämpliga leverantörer och samarbetspartners, som delar våra värderingar.

2017 är rikt på utmaningar för hela företaget och kräver engagemang från våra medarbetare i varje arbetsskede för att kunna möta alla de förväntningar kunderna ställer och för att fullgöra alla våra åtaganden.

Harju Elekter har som mål, och är på god väg, att bli den ledande tillverkaren av elektrisk utrustning i Östersjöregionen samt att vara en tillförlitlig partner till alla sina kunder.

Viktiga värderingar för Harju Elekter:

UTVECKLING – vi är läraktiga och innovativa.
Vi vidareutbildar ständigt vår personal för att kunna utveckla moderna produkter och tjänster. Vi värdesätter förbättringsförslag och är redo att realisera dessa;

SAMARBETE – vi arbetar som ett enhetligt team.
Vi lyssnar på våra kunder och involverar partners för att skapa produkter som svarar mot kundernas förväntningar;

FÖRTROENDE – vi gör inte avkall på kvalitén!
Det är en hederssak för oss att tillverka högkvalitativa produkter. Vi utnyttjar modern teknologi och hela vår kunskapsbas för att fullgöra beställningarna i tid.

HEET levererar fabrikstillverkade HEKA transformatorstationer till Elenia´s distributionsnät

HEET levererar fabrikstillverkade HEKA transformatorstationer till Caruna´s eldistributionsnät

HEET levererar HEKA transformatorstationer för specialändamål till Konecranes

  
  
Harju Elekter har samordnat plåtbearbetningen
  

Harju Elekter Grupp har av historiska orsaker haft  två plåtbearbetningsfabriker, i vilka man bearbetade likartat material med likartad utrustning – den ena hos AS Harju Elekter Elektrotehnika och den andra hos AS Harju Elekter Teletehnika. Båda fabrikerna hade eget materiallager, egen pulverlackeringslinje, transportutrustning och även produktionsutrustningen, personalstyrkan och företagsledningen var dubblerade. Beställningarnas säsongsvariationer, över- eller underkapacitet i produktions anläggningarna var ett bekymmer och det var komplicerat att fördela beställningar och arbetskraft mellan de två fabrikerna.

Idén att slå samman de två fabrikerna till en uppstod redan för 10 år sedan. Idén mognade till beslut och i april 2016 fattade ledningsgruppen för AS Harju Elekter beslut om att samla plåttillverkningen i koncernen under ett företag, AS HE Teletehnika. Målet var att samla materiallager, teknisk utrustning, arbetskraft och ledning till en enhet som strävar mot ett gemensamt mål och med större tekniska möjligheter kunna erbjuda kunderna bättre leveranstider och konkurrenskraftigare priser. Som datum angavs augusti 2016, då den nya förenade fabriken skulle vara produktionsklar som en fungerande helhet under samma paraply.

Arbetet inleddes med en projektering av en ny planlösning. Då konstaterades även ett utbyggnadsbehov av fabriksyta. När planen blev godkänd, sammanställde man en flytt- och byggtidtabell och började förverkliga flytten. Man kompletterade den nya gemensamma ledningsstrukturen och fastställde den gemensamma personalens sammansättning. AS HE Teletehnika övertog anläggningstillgångarna och personal vilka fick nya anställningsavtal. De flesta behöll sina vanliga arbetsuppgifter men en del av arbetsplatserna omstrukturerades.

Flyttning av utrustningen och ombyggnadsarbetena genomfördes enligt  tidplan. Produktionsarbetet fortgick under hela perioden och maskinerna flyttades en i sänder. Turordningen för flyttningen var  omsorgsfullt utarbetad och de anställda var till stor hjälp Flyttningen förorsakade dock smärre leveranstidsproblem, men inom ett par månader kunde man i samarbete med kunderna eliminera bristerna och återgå till normala leveranstider. Flytten var planerad till ordinarie semesterperiod men det positiva faktum att ordervolymen fördubblades i förhållande till det som är normalt resulterade  i en ytterst stressig tid. Införandet av gemensam produktionsmjukvara innebar också många utmaningar under sammanslagningen eftersom produktsortimentet och instruktioner för  de tekniska processerna skulle överföras.

När man blickar tillbaka på 2016, kan man säga att det arbete som utfördes har gett resultat och att beslutet att slå samman fabrikerna var det enda riktiga. Produktionen i den sammanslagna fabriken förlöper i dag enligt normala rutiner och man har i huvudsak övergått till tvåskiftesarbete. 2017 ser ut att bli ett intensivt år. Det finns planer på att ytterligare öka såväl fabrikens tillverkningskapacitet som arbetseffektiviteten. En omfördelning av produktionsutrymmen på koncernnivå ger nya möjligheter och idéer såväl till att höja produktionsvolymerna som att utveckla nya tekniska lösningar.

  
  
Harju Elekter – Tillverkare som utvecklar industrifastigheter
  
Harju Elekter, som inledde sin verksamhet 1968, har vuxit till den ledande tillverkaren av mellan- och lågspänningsutrustning inom el- och automationsområdet i Baltikum och blivit ett känt och renommerat företag i de nordiska länderna. Vid sidan av kärnverksamheten sysslar Harju Elekter också aktivt med utveckling, exploatering och uthyrning av industrifastigheter och även med att skapa och starta industriföretag. Harju Elekter har långvarig erfarenhet av samarbete med utländska företag (Nokia, ABB, PKC Group, Glamox, Ensto, Saajos, Inexa), att grunda joint ventures och att bygga produktionslokaler  för dem samt att hjälpa dem med att starta tillverkning.

Harju Elekter äger i Keila Industripark och Haapsalu nästan 70 000 m² industrifastigheter, som förvaltas och hyrs ut till företag, som står koncernen eller dess bransch nära. I Estland, Finland och Litauen äger koncernen sammanlagt 40 ha mark och mer än 93 000 m² produktions-, lager- och kontorslokaler. I oktober 2016 köpte Harju Elekter i Finland fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Uutvallinkulma, som i dag heter Harju Elekter Kiinteistöt Oy och som förvaltar koncernens finska dotterbolags produktionslokaler i Kervo och Ulvsby på sammanlagt 5 185 m².

År 2015 förvärvade Harju Elekter en fastighet på 14,8 ha industrimark med kommunalt vatten och avlopp inom Allika Industripark, som är belägen vid gränsen till huvudstaden Tallinn. Allika Industripark är en utmärkt plats för tillverkning, lager och logistikfunktioner. De stora fördelarna är det goda läget invid landsvägen till Paldiski samt den utmärkta förbindelsen till Tallinns ringväg och Via Baltica (E67) liksom till hamnarna i  Tallinn och Paldiski.

Industriparkens totalareal är 30 hektar, som enligt gällande detaljplan har delats upp på 18 fastigheter. Fastigheterna har central vattenförsörjning och avlopp samt lokalvärme (el, flytande bränsle eller gas). Fastigheterna har också fri elström på 3x2500A, men vid behov är kompletterande anslutning möjlig. Hela komplexet byggs färdigt och tas i bruk ca 12 månader efter att man fått de slutliga parametrarna och avtalat om specifikationerna. Hyrespriserna är en förhandlingsfråga och beror på beställarens specifika krav.

Harju Elekter överlät den första hyresfabriken till hyresgästen hösten 2015. I dag verkar redan ett flertal produktionsföretag i Allika och 2016 lades hörnstenen för ännu två byggnader, Harju Elekters hyreskomplex med produktions- och lagerenheter samt Stera Technologies fabriks- och lagerbyggnad. Totalt byggs det 12 700 m² golvyta för olika användningsändamål och etapp I är färdig att överlåtas till hyresgästerna under det första halvåret 2017. Harju Elekter sköter försäljningen av fastigheterna i Allika samt uthyrningen av de affärs- och produktionsbyggnader som uppförs nyckelfärdiga. Harju Elekter är också redo att enligt klientens specifikationer projektera, bygga och hyra ut olika slags lokaler upp till 30 000 m² jämte erforderlig infrastruktur och vid behov även tillhandahålla stöd vid igångkörningen av fabriken. När man i egenskap av tillverkare utvecklar fastigheter förstår man avsevärt bättre kundens intressen, kan ställa de korrekta frågorna och göra kunden uppmärksam på eventuella flaskhalsar eller föreslå olika slags lösningar.  

För ytterligare information, se http://harjuelekter.ee/content/real-estate-projects eller kontakta Aron Kuhi-Thalfeldt, Harju Elekters fastighets- och energiservicechef, tfn 6747421.

  
AS HARJU ELEKTER | Paldiski mnt 31, 76606 Keila, Estonia | Tel (+372) 674 7400, he@he.ee, harjuelekter.ee