Eesti tööstusettevõtted tuleviku suhtes positiivsed

Swedbanki läbiviidud tööstusettevõtete uuring näitas, et ootused 2018. aastale on positiivsed – 85% ettevõtetest prognoosib kasumlikkuse suurenemist või samaks jäämist.

Käibe kasvu planeerib tööstuses seitse ettevõtet kümnest, investeeringute kasvu veavad aga väikeettevõtted. Uuringut tutvustati Keila Tööstuspargis HE Elektrotehnika uues tehases. Käesoleva aasta suhtes jagas positiivseid ootusi ka Harju Elektri juhatuse esimees Andres Allikmäe, kelle sõnul toetavad plaani kontserni poolt viimastel aastatel sõlmitud suuremahulised lepingud Põhjamaade elektrivõrkudega, aga ka uute ettevõtete ost Soomes ja Rootsis.

Swedbanki tööstusosakonna juhi Raul Kirsimäe sõnul aitab ettevõtete kasvuplaanidele kaasa eelkõige just meie eksportturgude hea olukord – tänavu plaanivad majanduskasvu kõik meie olulisemad sihtturud. Nii on kõikides suurustes ettevõtete populaarseim uus sihtturg Rootsi, keskmist kasvu ettevõtete seas saab kasvava ekspordituruna välja tuua ka Austria ning suurfirmade puhul Hiina.

Uuringu tulemustest tulid välja ka mitmed kitsaskohad. Olukorras, kus kolmandik ettevõtetest plaanib töötajate arvu suurendada, piirab enam kui poolte tööstusettevõtete arengut tööjõupuudus. Seejuures tunnevad ettevõtted puudust eeskätt just spetsialistidest. Teisalt tähendab tööjõupuudus töötajatele palgakasvu – keskmisena plaanitakse palku tõsta 4,9 protsenti. Lahendust nähakse võõrtööjõus ja nii on selle osakaal tänavu aastal võrreldes eelmisega ka jõudsalt kasvanud, koguni 66%. Ukraina järel on teiseks võõrtööjõu päritoluriigiks Läti, väiksemas mahus on esindatud Bulgaaria ja Venemaa.

Ettevõtete investeeringute osas on näha samuti huvitavaid arenguid – kui tööstuses keskmisena on ettevõtete investeeringud kasvamas 9%, siis väikeettevõtted plaanivad senisest suuremaid investeeringuid (+17%).  Enim on investeeringute fookuses efektiivsuse kasvatamine (59%) ja tootearendus (20%). Peamiseks investeeringuid tagasi hoidvaks teguriks on ebakindlus majanduskeskkonna suhtes.

Tootearendust ja efektiivsust edendavate investeeringute edasilükkamine on samas tõsiseks ohukohaks ettevõtetele. Tõusvad kulud ja konkurents vähendavad ettevõtete investeerimisvõimekust, mistõttu on oluline tulemuslikkust tõstvaid investeeringuid mitte edasi lükata.

Ettevõtjad tõid välja ka selle, et koostöö teadusasutustega on suurenenud, vastav kogemus oli olemas enam kui veerandil tööstusettevõtetest. Samas tõid ettevõtjad välja, et koostööd on piiranud kohati liiga akadeemiline lähenemine ja ettevõtetele vajalike kompetentside puudumine.

Uuringus osales 305 tööstusettevõtet kokku käibega 3,2 miljardit eurot ning 24 600 töötajaga.