Teave aktsionäridele

   Teave äriseadustiku § 287, § 293 lõikes 2 ja § 2931 lõigetes 3 ja 4 nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta
Aktsionäril on õigus ü ldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aktsionär võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma (äriseadustiku § 287).

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist (äriseadustiku § 293 lõige 2). Samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega tuleb esitada aktsiaseltsile iga täiendava küsimuse kohta otsuse eelnõu või põhjendus (äriseadustiku § 2931 lõige 3).

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist (äriseadustiku § 2931 lõige 4).     

Teave äriseadustiku § 2941 lõige 1 punkt 3 aktsiate ja aktsiatega seotud hääleõigiste koguarvu kohta.
Seisuga 31.12.2019 oli ASi Harju Elekter aktsiakapital 11,18 miljonit eurot, mis on jaotatud 17,74 miljoniks nimiväärtuseta lihtaktsiaks. Iga aktsia annab ühe hääle.